Regulamin

Regulamin konkursu „Dworzec Roku”
Niniejszy regulamin określa zasady konkursu „Dworzec Roku 2024”, zwanego dalej „Konkursem”.

 

§ 1.
Postanowienia Ogólne

 1. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin konkursowy zwany dalej „Regulaminem”.
 2. Definicję dworca kolejowego wykorzystywaną na potrzeby niniejszego Konkursu przyjęto za art. 4 ust. 8a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 602), jako „obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych, w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego, położony przy linii kolejowej”.
 3. W konkursie uwzględniane są obiekty czynne i służące obsłudze regularnego ruchu pasażerskiego. Wyłączenie dotyczy obiektów, które w poprzednich edycjach otrzymały tytuł zwycięzcy nagrody głównej lub nagrody publiczności, z wyjątkiem wskazanym w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 4. Obiekty, które w poprzednich edycjach otrzymały tytuł zwycięzcy nagrody głównej lub nagrody publiczności są wyłączone z udziału w konkursie ,,Dworzec Roku” przez okres 5 lat od momentu otrzymania ww. tytułu.
 5. Zgłoszenia i oceny dworców mogą uwzględniać otoczenie w postaci infrastruktury kolejowej służącej obsłudze podróżnych (dojścia, przejścia podziemne i nadziemne, perony, systemy informacji pasażerskiej) i powiązanie obiektu z otoczeniem (przystanki, parkingi, elementy małej architektury, itp.).
 6. Jako reprezentacja poszczególnych dworców mogą występować osoby oraz instytucje odpowiedzialne za ich funkcjonowanie.
 7. Konkurs realizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem strony internetowej dworzec-roku.pl zwanej dalej „Stroną Konkursu”.
 8. Organizatorem konkursu „Dworzec Roku” jest Fundacja ProKolej (ul. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), zwana dalej „Organizatorem”,
 9. Do realizacji wybranych etapów Konkursu Organizator może powołać zespół ekspertów (zwany dalej Jury Konkursowym), w skład którego wchodzą osoby cieszące się powszechnym autorytetem, specjaliści z dziedzin powiązanych z tematyką konkursu, w tym reprezentanci: branży kolejowej, dziennikarze, nauki i organizacji  społecznych, z wyjątkiem przewidzianym w § 1 ust. 10 niniejszego regulaminu.
 10. W Jury konkursowego nie mogą zasiadać przedstawiciele instytucji zarządzających dworcami kolejowymi.
 11. Tryb i zasady pracy oraz osobę przewodniczącego Jury przyjmie na początku pierwszego posiedzenia. Pełny skład Jury dostępny będzie na Stronie Konkursu.

§ 2.
Cel Konkursu

 1. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych dworców kolejowych w Polsce.
 2. Konkurs służy promocji transportu kolejowego, zebraniu i propagowaniu dobrych praktyk w obsłudze podróżnych oraz promowaniu nowoczesnych i funkcjonalnych obiektów użyteczności publicznej.

§ 3.
Adresaci Konkursu

 1. Konkurs jest adresowany do ogółu społeczeństwa.
 2. W Konkursie mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, w tym również niepełnoletnie
  (z zastrzeżeniem posiadania zgody opiekunów prawnych).
 3. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora i Współorganizatora jego treści i ewentualnych załączonych materiałów.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 4.
Przebieg Konkursu

 1. Zgłoszenia dworców do konkursu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na Stronie Konkursu, w terminach określonych w § 5.
 2. Na podstawie zgłoszeń, zawartych w nich opisów oraz przesłanych zdjęć Organizator wyłoni nie mniej niż 20 obiektów, które podlegać będą procesowi oceny wielokryterialnej i audytu.
 3. Ustalając listę audytowanych dworców Organizator przyzna pierwszeństwo obiektom, które nie brały udziału w poprzednich edycjach konkursu, a następnie obiektom które, były audytowane tylko jednokrotnie. Ocena i audyt o którym mowa w pkt. 2) powyżej opierają się na liście kryteriów opracowanych na podstawie informacji uzyskanych od zgłaszających dworce do konkursu.
 4. Po zakończeniu prac opisanych w pkt. 2) powyżej Organizator przedstawi  5-10 dworców nominowanych do tytułu „Dworzec Roku 2024”.
 5. O przyznaniu tytułu „Dworca Roku 2024” oraz ewentualnych wyróżnień zdecyduje Jury Konkursowe na podstawie zasad określonych w § 1. ust. 3.
 6. Zwycięskie i wyróżnione dworce uzyskują prawo używania tytułu „Dworzec Roku 2024” i wsparcie Organizatora w promocji obejmującej media branżowe i publiczne.
 7. Przesyłając zgłoszenie, w szczególności zdjęcia bądź opisy dworców, w ramach i na potrzeby Konkursu zgłaszający wyraża zgodę i udziela Organizatorowi i Współorganizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania elementów zgłoszenia na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie, w całości lub w części, wszystkimi środkami i w każdej formie – w tym wytwarzanie egzemplarzy, wyświetlanie, przekazywanie, przechowywanie, w szczególności w pamięci urządzenia, sieci komputerowej, teleinformatycznej lub wszelkich innych środkach komunikacji elektronicznej;
  2. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i re-emitowanie, publiczne udostępnianie, w tym komunikacja i dostępność w urządzeniach, sieciach urządzeń, sieciach teleinformatycznych lub komunikacji elektronicznej, we wszystkich typach mediów;
  3. tworzenie opracowań, modyfikowanie i utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w sposób określony w pkt b. takich opracowań i modyfikacji.

§ 5.
Ramy Czasowe Konkursu

 1. Przewiduje się następujący harmonogram czasowy konkursu Dworzec Roku 2024:
  1. 06.2024 – uruchomienie etapu zbierania propozycji konkursowych;
  2. 08.2024 – zamknięcie etapu I i wybór obiektów do przeprowadzenia audytów;
  3. 09.2024 – zamknięcie etapu II, wybór finalistów;
  4. 10.2024 – obrady jury i głosowanie internautów;
  5. 11.2024 – uroczysta gala, ogłoszenie wyników.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu czasowego konkursu oraz innych przepisów ujętych w niniejszym regulaminie w momencie, gdy sytuacja epidemiologiczna, czy polityczna kraju będzie uniemożliwiała jego sprawne przeprowadzenie.

§ 6.
Konkurs dla internautów – Plebiscyt na dworzec roku

 1. Dla dworców nominowanych do nagrody głównej w terminie określonym w § 5 na Stronie Konkursu uruchomiona zostanie możliwość głosowania on-line.
 2. Uczestnik konkursu internautów może oddać tylko jeden głos.
 3. Dworzec, który uzyska największą liczbę głosów internautów otrzyma w Konkursie „Nagrodę publiczności”.

§ 7.
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Pro Kolej” z siedzibą przy ul. Skorupki 5, 00-546 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
 2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: ado@prokolej.org
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu ,,Dworzec Roku 2024”.
 1. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych są wyrażone przez Panią/Pana zgody. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie ,,Dworzec Roku 2024”.
 3. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 5. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w § 7. ust. 3 niniejszego Regulaminu, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 7. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 2. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8.
Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie przekazanych Organizatorowi materiałów i danych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
 3. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 227).
 4. Wszelkie spory powstałe w trakcie trwania konkursu, a nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337, 2339, z 2023 r. poz. 326).