Inauguracja i zarazem pierwsza edycja konkursu “Dworzec Roku” zorganizowane zostały w 2018 r. Uczestnicy przesłali ponad 100 zgłoszeń, dotyczących 32 dworców. Po weryfikacji wybrano 21 obiektów, które odwiedzili audytorzy. Oceniali m.in. wielkość i zagospodarowanie, wykorzystanie i jakość przestrzeni publicznej, funkcjonalność, przejrzystość i logikę rozplanowania poszczególnych stref, udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności, walory architektoniczne, innowacje i wykorzystanie technologii przyjaznych środowisku, czystość holu dworcowego, stref oczekiwania, toalet, dojść na perony i peronów, profesjonalizm osób sprzątających, obsługę podróżnych w kasach i punktach informacyjnych, dostępne kanały dystrybucji biletów, czas oczekiwania i dostępność biletów na zatrzymujące się pociągi, wygodę i dostępność ciągów komunikacyjnych, oświetlenie i ogrzewanie, zgodność peronów i taboru, integrację z miastem i różnymi środkami transportu, ilość miejsc siedzących, oraz usługi dostępne na dworcu.

Na podstawie sprawozdań audytorów, formularzy oceny i dokumentacji fotograficznej wybrano 10 finalistów: Dworzec Bielsko-Biała, Dworzec Bydgoszcz Główna, Dworzec Gdynia Główna, Dworzec Kartuzy, Dworzec Katowice, Dworzec Toruń Główny, Dworzec Tarnów, Dworzec Warszawa Centralna, Dworzec Wągrowiec, Dworzec Wrocław Główny.

W listopadzie przeprowadzone zostały obrady pięcioosobowego Jury. Jego skład i tryb pracy dobrano tak, aby otrzymać obiektywne, zewnętrzne spojrzenie na funkcjonowanie i użyteczność dworców – czyli perspektywę pasażerów i mieszkańców. Równolegle odbyło się również głosowanie internetowe, w którym oddano prawie 5 tys. głosów, w tym 509 na Bielsko Białą, 603 na Wągrowiec, 757 na Bydgoszcz Główną oraz 1664 na Kartuzy.

Nagrodę główną w konkursie „Dworzec Roku 2018” zdobył Dworzec w Wągrowcu. Publiczność, w głosowaniu internetowym, przyznała swoją nagrodę Dworcowi w Kartuzach.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich zapraszamy do udziału w kolejnej edycji – “Dworzec roku 2019”

Nagroda główna – Wągrowiec

Nagroda publiczności – Kartuzy

Jury

Dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski Dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski – ur. 1962 r. w Łodzi. Profesor Politechniki Łódzkiej, kierownik Zakładu Projektowania Urbanistycznego w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ. Zainteresowania: rewitalizacja miast, historia architektury, planowanie sieci transportowych, zwłaszcza w miastach. Autor rozprawy „Kolej w przestrzeni miasta” (1998), obejmującej wieloaspektową analizę integracji kolei sieci krajowej w celu umożliwienia obsługi lokalnej i jej przemiany historyczne, dwutomowej pracy “Od wozowni do katedry. Hala peronowa w architekturze dworców” (2012-13), a ponadto szeregu artykułów na temat formy dworców kolejowych i ich usytuowaniu w kontekście miejskim.
Jolanta Kramarz Jolanta Kramarz – prezeska i fundatorka Fundacji Vis Maior, z wykształcenia psycholog; obecnie doktorantka na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Jest osobą zaangażowaną w promowanie praw osób niewidomych, w tym poruszających się z psami przewodnikami. Ma wszechstronne doświadczenie w pracy psychologicznej. W 2012 roku została laureatką plebiscytu Lady D. w kategorii aktywność społeczna. „Życie Warszawy” zaliczyło ją w 2008 roku do dam wpływających na zmiany w stolicy.
Andrzej Goltz Andrzej Goltz (British-Polish Railway and Industrial Heritage Partnership) jest doradcą w dziedzinie polityki transportowej. Jest absolwentem University of Birmingham w Wielkiej Brytanii. Jeszcze jako student założył fundację która przejęła i odbudowała zamkniętą linię kolejową na południowym wybrzeżu Anglii. Pracował jako kierownik działu planowania i strategii dla Automobile Association jednej z największych organizacji świadczących usługi motoryzacyjne w Europie. W Polsce założył Fundację Pro Kolej w celu promowania ekonomicznych i ekologicznych walorów transportu kolejowego. Ponad pół wieku promuję (w Anglii i w Polsce) konserwację i użytkowanie zabytków kolejowych jako atrakcję turystyczne.
Katarzyna Kapczyńska Katarzyna Kapczyńska – dziennikarka Pulsu Biznesu. Na łamach dziennika pisze o rynku transportowym – kolejowym, drogowym i morskim oraz o inwestycjach w infrastrukturę. Autorka artykułów o budownictwie, sektorze stoczniowym i hutniczym. Chętnie podejmuje również tematy związane z ochroną środowiska, zwłaszcza projektami wodno- kanalizacyjnymi. Mama 9-letniej Natalii, z którą chętnie czyta książki podróżnicze.
Anna Popek Anna Popek (przewodnicząca Jury konkursu „Dworzec Roku 2018”) – dziennikarka od ponad dwudziestu lat. Ukoń­czy­ła Filo­lo­gię Pol­ską na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim w Kato­wi­cach i pody­plo­mowe stu­dia dzien­ni­kar­skie na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Od kil­ku­na­stu lat w Tele­wi­zji Pol­skiej, współpra­cuje też z prasą i radiem. Pracę w Tele­wi­zji Pol­skiej roz­po­czę­ła będąc jesz­cze na stu­diach. Obecnie prowadzi poranne pasmo “Wstaje dzień” w TVP INFO. Inte­re­suje się lite­ra­turą, kul­turą, sztuką. Pasjonuje się histo­rią, zwłasz­cza jej dwoma fascy­nu­jącymi okresami – śre­dnio­wie­czem i dwu­dzie­sto­le­ciem mię­dzy­wo­jennym. Wypo­czy­wa tam, gdzie jest woda, zie­leń i prze­strzeń.